La Compra Agregada és un servei que s'ofereix als Clubs per millorar la gestió de les despeses relacionades amb els materials i serveis més habituals del sector. Gaudint d’unes òptimes condicions de preu, qualitat i servei amb diferents proveïdors.

ROBA

EMBARCACIONS

ACCESSORIS
NÀUTICS

PNEUMÀTIQUES
I ACCESSORIS

VEHICLES

SERVEIS
INFORMÀTICS

Una eina que introdueix l’economia d’escala en els processos de compra o contractació de béns i serveis, capaç d’assolir un estalvi considerable sobre el preu de compra.

Redueix
Costos

Els acords establerts amb els
diferents proveïdors estan
enfocats a obtenir un preu
molt competitiu.

Servei

Al concentrar cada producte o
servei en un sol proveïdor,
s’aconsegueix facilitar les
gestions i així obtenir un
millor servei.

Sentiment de
Pertinença

Des de la Federació sempre
hem defensat que la nostra
unió és la nostra força.

Millora la
Qualitat

Estar units també implica ser
exigents amb la qualitat dels
productes o serveis.

Des de la Federació treballem amb diferents proveïdors per tancar els
millors acords per cada producte o servei. A través del correu
compraagregada@vela.cat o el telèfon 93 224 39 00, us facilitarem les
condicions, el contacte dels proveïdors i el nº de referència.