1353078652 facebook 1353078663 twitter 1353078747 linkedin youtube 1353078780 flickr
Home \ Notícies \ Elements que es mostren per etiqueta: centre internacional de vela de catalunya
Notícies

El CN Radikal Swim ha fet avui la seva presentació en societat. Ha estat aquest migdia al Centre Internacional de Vela de Catalunya. El CN Radikal Swim neix gràcies a un conveni de col·laboració entre la Federació Catalana de Vela i la Federació Catalana de Natació. Conveni que s'ha signat avui i que ha servit com a tret de sortida per aquest nou i únic club de natació especialitzat en aigües obertes.

El CN Radikal Swim està format per 3 ex-esportistes d'alt rendiment, grans apassionats de l'esport i sobretot de les aigües obertes. Dani Serra, Sergi Roure i Àlex Amorós són els artífexs d'aquesta nova idea i els creadors del CN Radikal Swim. I avui, per la presentació del club i la signatura del conveni han estat acompanyats pel Director del Consell Català de l'Esport, Albert Marco, pel President de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertrán, pel President de la Federació Catalana de Vela, Gerard Esteva i per l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández. Totes les autoritats presents han coincidit en destacar el gran benefici que suposa per tots, esportistes, clubs, federacions, institucions i administracions una iniciativa com aquesta que permet treballar pel bé de l'esport i per fomentar la pràctica esportiva.

A la presentació també han estat la nedadora Erika Villaécija, la jugadora de waterpolo i subcampiona olímpica Ona Messegué i el triatleta Xavi Llobet, tots ells participaran aquest dissabte 13 d'octubre a la travessia Radikal Marbrava. Aquesta competició a les costes de Palafrugell i Llafranc és la punta de llança i l'embrió del qual n'ha sortit el CN Radikal Swim. Aquesta és la quarta edició i ja hi ha inscrites 700 persones.

El Club de Natació Radikal Swim neix amb l'objectiu de cobrir una necessitat en el món de la natació: la pràctica de les aigües obertes. El CN Radikal Swim no es constitueix com un club més que competeixi amb la resta de clubs de natació, ans al contrari, el club vol cobrir una necessitat en creixement, l'afició a les aigües obertes. Per aquest motiu el club tindrà la seva seu social al Centre Internacional de Vela de Catalunya i oferirà una infraestructura oberta al mar i en condicions segures perquè tothom qui ho vulgui pugui gaudir de la pràctica esportiva de la natació en aigües obertes. El CN Radikal Swim pretén complementar l'oferta esportiva dels clubs de natació catalans.

Per més informació podeu consultar Radikalswim.com


 

Davant de diverses informacions que han estat divulgades, dirigides als Presidents dels Clubs, i per la xarxa d'Internet, relatives al BISC i al seu finançament, i tenint en compte els errors i inexactituds de les mateixes, s'ha emès des de la FCV aquesta nota aclaridora, per informar adequadament dels fets i clarificar la real situació. L'objectiu és permetre el poder formular correctament les opinions i conclusions oportunes, per part de tots els interessats.

 

1. L'any 2008 es va contractar a la Societat Teyco una obra per valor de 4.400.000€ per a la construcció del CIVC (BISC), desprès d'ajustos i eliminacions d'elements d'un projecte inicialment estimat en 5.080.641€. Aquells 4.400.000€ sols inclouen obra civil i instal•lacions interiors.

2. El finançament del projecte es va resoldre de la següent manera:

- Subvenció del Consell Català de l'Esport per import   2.500.000€

- Crèdit hipotecari amb la Caixa Laietana per import    1.500.000€

      Total 4.000.000€

Aquest finançament de 4.000.000€ era finalista, destinat a pagar única i específicament factures de l'obra civil (constructora Teyco), no incloent per tant, recursos pel finançament de cap altre element del cost associat a la construcció.

3. Els 400.000€ fins els 4.400.000€, provenien d'una estimació de l'IVA que es recuperaria, segons aquell import d'obra, el que no ha estat correcte, donat que el que es recuperava en aquell any segons la regla de prorrata vigent pels comptes de la FCV era del 36%, que identificava una quantitat recuperable sols de 218.483€. A títol informatiu, s'assenyala que la prorrata aplicable en l'últim exercici 2010 va ser del 28%.

4. Segons l'exposat anteriorment, el finançament real inicial per l'obra civil contractada resultava ser de 4.218.483€ i no dels 4.400.000€, tal com repetidament s'ha anat assenyalant. No existia cap altre finançament addicional previst per les diferents despeses associades a la construcció del BISC, excepte les que podríem assenyalar d'un total de 102.750,30 euros, provinents de pagaments anteriors a la data de començament de l'obra (2008), tal com es detalla a continuació.

5. De l'examen del total d'assentaments comptables entre els exercicis 2006 a 2009 degudament auditats, sols es constata l'existència dels següents apunts que facin referència a la construcció del BISC:

31.12.2006 Fra.073 Mestura Arquitectes (Estudi)    63.027,48€

10.04.2007 Fra. 048 Debid (Llicència d'obra)            4.738,54€

23.04.2007 Fra. Reg. Propietat St. Coloma                  990,38€

17.10.2007 Fra. 2274 Mestura (Proj. Exec. Car)     33.301,54€

01.11.2007 Fra. 137 Debid (Annex llic. Obres)            692,36€

    Total............102.750,30€

De l'esmenta't total, la quantitat de 96.329,02€ va ser activada, pel que en realitat representarien un escreix de Resultats positius en aquells exercicis. La resta de 6.421,28€ es van excloure de l'activació, per tant, representa que van estar inclosos en els comptes de despeses dels esmentats exercicis.

No s'ha trobat registre de cap altra despesa del BISC en els comptes d'aquells exercicis tancats: 2006 a 2009. Per tot el que s'ha indicat, i per fer front als pagaments de totes aquelles altres despeses associades a la construcció del BISC, la Federació s'ha vist obligada a finançar-les amb recursos de la seva tresoreria de treball.

6. Mitjançant una carta aclaridora dels arquitectes, tractant d'explicar els conceptes de "desviacions", precisament assenyalen que les "desviacions d'obra" eren mínimes, fet que també subscrivim. Aquesta realitat no afecta a l'existència d'una sèrie de despeses que son "cost de l'obra", tals com: honoraris, llicències, despeses financeres, etc., així com altres no incloses com: equipaments, condicionament de la zona d'avarada, etc., que també esmenten els arquitectes, i que no venien incloses en els 4.400.000€ inicials, elements que tal com s'ha expressat anteriorment, no estaven coberts.

7. La necessitat d'un projecte complementari va ser originada per una sèrie de causes externes, que van obligar a posar-ho en marxa, i que van ser fonamentalment:

- Única manera suggerida pel propi Consell Català de l'Esport per poder cobrar pagaments d'obra executada, amb diferències tècniques respecte el projecte inicial i descomptats de les certificacions d'obra.

- Poder incloure elements d'obra executats no previstos inicialment (retirada mòduls preexistents, major duresa de la prevista dels murs de subjecció,...).

- Exigències Administratives que obligaven a introduir de nou, elements inclosos en el projecte inicial, però posteriorment exclosos dels 4.400.000€ pressupostats per l'obra.

A l'elaborar el projecte complementari es va creure convenient aprofitar la situació per fer alguns ajustos del disseny inicial, per donar una millor adequació esportiva dels espais i millorar la seva adaptació funcional, en un CAR dedicat a la Vela. Aquest darrer conjunt d'ajustos representava aproximadament el 30% del seu total.

La posta en marxa d'aquest projecte complementari va comptar amb el compromís de finançament del Consell Català de l'Esport, donat que es va executar sota els seus suggeriments i indicacions operatives.

8. No hem tingut constància documental de cap "Pla Econòmic" anterior a l'any 2008 que contemplés la coherència i viabilitat del projecte i del seu finançament, per molt que s'hagi tractat de localitzar.

Els únics elements constatats son: Un estudi previ de l'any 1998, analitzant la possibilitat de crear un centre d'aquestes característiques, i un breu informe d'unes poques pàgines incloses en l'expedient del Crèdit Hipotecari contractat, elaborades per una empresa de taxacions immobiliàries, en cap cas un "Pla d'Empresa" complert del Projecte.

9. Provisionalment i pel seu millor aprofitament esportiu, s'han disposat en funcionament provisional en els locals del CMV, elements de l'equipament del gimnàs que restaven guardats al magatzem.

10. No s'ha volgut entrar en analitzar i valorar en aquesta nota determinades opinions i judicis que es fan en certs textos dels que s'ha tingut coneixement. Alguns per si mateixos s'autoavaluen. Els altres, creiem, no deixen de ser opinions totalment subjectives i molt particulars de determinades persones en concret.

Estimats Presidents, Comodors, Navegants, Secretaris de Classe, Tècnics i Jutges,

Aquest dies han estat divulgats manifestos i corrents d’opinió relatives al  punt de l'ordre del dia de la pròxima assemblea de la Federació, en el que es proposa la venda del Centre Internacional de Vela de Catalunya (CIVC).

La simplificació del text d’un “Ordre del Dia” i la seva redacció pot portar a interpretacions incorrectes no desitjades.

En aquests sentit, voldríem aclarir la següent informació:

Que el CIVC és un projecte en el que l'actual equip directiu de la Federació està completament compromès, i en el que hi està dedicant moltes hores i esforços per tal de que sigui una realitat, i poder veure’l ben aviat en funcionament al servei dels esportistes.

La intenció de l’actual procés és el traspàs de la propietat a l'Administració Pública per a que pugui fer-se càrrec de les despeses que ha generat la inversió. La clau del procés esmentat és la vinculació d’aquest traspàs a la signatura d’un contracte de gestió en favor de la Federació Catalana de Vela. Aquest model de funcionament és habitual en el sistema esportiu i propi d’ instal·lacions, com el Centre Municipal de Vela, o els altres Centres de Tecnificació a Espanya.

Hem d’assenyalar que la Federació està hipotecada en 1,5 milions d'euros, i que a més,  ha estat necessari atendre, amb càrrec a la  tresoreria ordinària de l’entitat, prop d’un milió d'euros per finançar costos addicionals d'obra no pressupostats en el seu inici. 

En aquest sentit hem de buscar solucions ingenioses per tal d'aconseguir posar a disposició dels esportistes aquest fantàstic centre, minimitzant el cost econòmic per part de la federació, qui te per objectiu principal el servei als clubs i als seus esportistes.

Les condicions defensades per l’actual Junta Directiva i associades al traspàs del CIVC són: 

  • Que es puguin subrogar les obligacions i els deutes existents referents a l'edifici.
  • Que es pugui recuperar com més aviat millor el fins ara disposat de la tresoreria ordinària de la Federació per recuperar el fons de maniobra de la pròpia Federació i poder  ajudar als clubs, als seus esportistes i a la vela catalana.
  • Que es faci un contracte de gestió amb la Federació per tenir el control del CIVC per els anys que resten de concessió i i treballar per obtenir de les Administracions Públiques, tal i com tenen els altres CAR d’Espanya, una aportació ordinària a fons perdut per al funcionament del CIVC. (tenim el compromís del Consejo Superior de Deportes, de fer una aportació anual del 50% del cost operatiu ordinari de la instal·lació), reduint les possibles pèrdues econòmiques de funcionament que el centre podria tenir i que des de la Federació s’hauria de suportar. 

 

Cal tenir en compte, que l'edifici del CIVC està sobre una concessió (en un espai públic) que acaba el dia 28 de febrer de 2031, per tant, mai serà un edifici de propietat convencional ja que passarà a titularitat pública en 20 anys,  o s'haurà de renovar la concessió.

No suma ni ens acosten a la solució, les actituds que generen confusió, desunió i atacs a la institució que representem davant d’un repte tant important com el que tenim entre mans. Totes aquestes actituds a qui realment fan mal és a la Vela. Per això, cal que siguem positius, anem tots a la una, i sumem.

Estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte i/o aclariment, i recollir les vostres inquietuds i opinions.

Una abraçada, i recordeu: qui no corre, vela!

Junta Directiva Federació Catalana de Vela

Un any més els regatistes catalans demostren que la vela catalana és capdavantera i que als clubs i classes s'estan fent les coses bé.

Durant aquests darrers mesos hem aconseguit grans èxits a gairebé totes les competicions estatals i no només en una edat concreta sinó en la majoria d'aquestes. Des de nois i noies de poc més de 13 anys fins als nostres màsters, que tant bé ens representen. Això demostra que, cada cop més, la vela catalana és gaudida per més gent i d'edats diverses, una de les nostres fites com a Federació.

Avui ens hem reunit tots per celebrar tots aquests èxits i poder compartir les diferents experiències. Ho hem fet al Centre Internacional de Vela de Catalunya i hem aprofitat per ensenyar a tots aquets campions les instal·lacions del que serà el centre referent de vela de competició al món.

Més de 30 esportistes i 7 tècnics, us deixem amb algunes fotografies perquè una imatge val més que mil paraules.

 Podis abril 2011

Podis abril 2011

Més imatges a Flickr de vela.cat

Felicitats a tots els regatistes i als tècnics que els acompanyen!

Us deixem un adjunt amb el llistat de tots els guanyadors.

Podeu també escoltar part de l'acte, gràcies a 360 ràdio

 

Aquest matí la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat - Joana Ortega - s'ha desplaçat fins a les instal·lacions de la Federació Catalan de Vela per tal de visitar les instal·lacions del Centre Municipal de Vela, una de les escoles de vela més grans a tota Europa.

Tot seguit s'ha reunit amb el President de la Federació, Gerard Esteva, el qual li ha presentat el projecte del Centre Internacional de Vela de Catalunya - Barcelona International Sailing Center, per posteriorment visitar-lo. Gerard Esteva, a aprofitat la visita de la vicepresidenta per exposar temes d'interès per a tot el món de la vela.

S’ha fet especial èmfasis en la demanda de la protecció dels nostres clubs nàutics i marítims en el tema de les concessions administratives, i s’ha transmès el mateix missatge que havíem fet arribar aquets últims dies, tant en secretari general del departament de territori i sostenibilitat com en el propi conseller.

així mateix, també se li ha demanat que ens ajudi a poder tenir els tres centres de formació de tècnics de vela, una demanda que ja varem fer arribar a la consellaria de ensenyament.

També hem demanat que ens ajudi a publicitar el nostre esport i que totes aquelles infraestructures de la pròpia generalitat de promoció puguin servir també per promocionar la vela i els seus clubs nàutics.

La Vicepresidenta Joana Ortega ha quedat impressionada amb les instal·lacions i els objectius de vela.cat, i ha mostrat el seu suport a tota la tasca que actualment està duent a terme la Federació.

 

 

arribada_vicepresidenta

 

img_4476

<< Inici < Anterior 1 2 Següent > Final >>
Pàgina 1 de 2

Aquest web utilitza cookies per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Si vol, pot canviar les seves preferències o ampliar aquesta informació aquí To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information