Vela Voluntariat

Tenint present que s'entén per voluntariat "el conjunt de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials,

sense contraprestació econòmica que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona" la Federació amb aquest programa

té els següents objectius:

 

  • Crear una borsa de voluntaris per esdeveniments i activitats dels Clubs, les Escoles de Vela i la Federació
  • Formar als voluntaris perquè agafin experiència i coneixements en el sector nàutic
  • Vincular a tots els voluntaris amb els nostres programes de Vela Social

 

Tasques dels voluntaris durant el desenvolupament de l’activitat:

· Participar en les activitats de formació: xerrades, debats, conferències, temes específics sobre els col·lectius amb qui treballaran

· Rebre als alumnes i acompanyar-los/les cap a l'aula assignada.

· Si és necessari ajudar-los/les amb les inscripcions i amb les fitxes.

· Donar ajut en els vestidors.

· Conduir als grups cap a les embarcacions.

· Vetllar pels desplaçaments dels alumnes, i en particular els moviments que comporten risc per la proximitat de l’aigua, dels pantalans, del pas de vehicles.

· Reportar les incidències observades.

· Ajudar als instructors durant l’activitat a mar (en el cas de tenir formació en navegació).

· Recollir el material i endreçar-ho al magatzem.

> Aquestes actuacions en cap cas substituiran les pròpies del personal laboral de l’entitat.

Article 10. de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, del Voluntariat

Els voluntaris tenen els següents drets:

a) Rebre regularment durant la prestació de la seva activitat, informació, orientació i recolzament, així com els mitjans materials necessaris pel exercici de les funcions que li siguin encomanades.

b) Rebre en tot moment, a càrrec de l’entitat de voluntariat, i adaptada a les seves condicions personals, la formació necessària per al correcte desenvolupament d eles activitats que se li assignin.

c) Ser tractades en condicions de igualtat, sense discriminació, respectant la seva llibertat, identitat, dignitat i els demés drets fonamentals reconeguts en els convenis, tractats internacionals i en la Constitució.

d) Participar activament en la Organización en que s'insereix, col·laborant en l’elaboració, disseny, execució i avaluació dels programes o projectes, d’acord amb els seus estatuts o normes d’aplicació, en la mesura que aquestes ho permetin, en el govern i administració de la entitat de voluntariat.

e) Estar coberts, a càrrec de l’entitat de voluntariat, dels riscs d’accidents i malaltia derivats directament de l’exercici de l’acció voluntària i de la responsabilitat civil en els casos en que la legislació sectorial ho exigeix. A través d’un segur o altra garantia financera.

f) Ser reemborsats per l’entitat de voluntariat de les despeses realitzades en el rendiment de les seves activitats, d’acord amb lo previst en l’acord d’incorporació i tenint en compte l’àmbit d’actuació de voluntariat que portin a terme.

g) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de voluntariat en la que consti l’entitat de voluntariat en la que participa.

h) Realitzar la seva activitat d’acord amb el principi d’accessibilitat universal adaptat a l’activitat que portin a terme..

i) Obtenir reconeixement de l’entitat de voluntariat, pel valor social de la seva contribució i per les competències, aptituds i destreses adquirides com a conseqüència de l'exercici de la seva labor de voluntariat.

j) Que les seves dades de caràcter personal siguin tractades i protegides d’acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

k) Cessar la realització de les seves activitats com a voluntari en els terminis establerts en el acord d’incorporació.

L’exercici de la acció voluntària no podrà suposar qualsevol deteriorament o restricció en els drets reconeguts per la llei als voluntaris.

Article 11. de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, del Voluntariat.

Els voluntaris estan obligats a:

· Complir els compromisos adquirits amb les organitzacions en què s’integrin i a respectar-ne els fins i la normativa.

· Guardar confidencialitat, quan sigui procedent, de la informació rebuda i coneguda en l’exercici de la seva activitat voluntària.

· Rebutjar qualsevol contraprestació material que puguin rebre o bé del beneficiari o d’altres persones relacionades amb la seva acció.

· Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària.

· Actuar de forma diligent i solidària.

· Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de manera concreta per a les activitats i funcions confiades, així com les que amb caràcter permanent es requereixin per mantenir la qualitat dels serveis que prestin.

· Seguir les instruccions adequades als fins que s'imparteix en l’exercici de les activitats encomanades.

· Utilitzar degudament l’acreditació i els distintius de l’organització.

· Respectar i cuidar els recursos materials que posin a la seva disposició les organitzacions.

· Complir les mesures de seguretat i salut existents en l’entitat de voluntariat

· Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter personal d’acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , i altres normatives d’aplicació.

1. Per l’acabament del termini concertat.

2. Per manifest incompliment del deures de qualsevol de les parts.

3. Per impossibilitat de compliment de tasca voluntària.

4. Per suspensió de l’esdeveniment.