FAQS

ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE VELA

 

Els requeriments per accedir als diferents cicles de vela són:

 

CICLE INICIAL

 • Tenir el graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics
 • Superar la prova d'accés de vela o ser-ne exempt per mèrits esportius

CICLE FINAL

 • Tenir el certificat de Cicle Inicial de Tècnic Esportiu en Vela
 • Disposar del graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics

GRAU SUPERIOR

 • Tenir el Grau Mitjà de Tècnic Esportiu en Vela (Cicle Inicial + Cicle Final)
 • Disposar del títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

La prova d'accés de caràcter específic del cicle inicial acredita la competència professional de «Dominar les tècniques bàsiques de la navegació esportiva a vela amb aparell fix i lliure, amb nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies de la iniciació esportiva en condicions de vent fins a 10 nusos» recollida en l'article 7 del reial decret 935/2010, del 23 de juliol.

A la prova d'accés se li assigna una càrrega horària de la formació de 220 hores sobre la durada total del cicle inicial de grau mitjà en vela amb aparell fix i aparell lliure i és requisit per accedir al cicle mencionat, sempre i quan no es puguin acreditar mèrits esportius.

Durant l'any es realitzen 3 proves: GENER - JUNY - SETEMBRE. Es poden consultar les dates i els períodes de preinscripció aquí!

Pots consultar el contingut de la prova en aquest document.

L’institut encarregat de la gestió de la prova d’accés és l’INSTITUT DE NÀUTICA DE BARCELONA, per tant, els certificats de superació de la prova els emeten ells. Podeu contactar-los via:

 

Correu electrònic: a8074847@xtec.cat

Telèfon: 938846074
Presencialment: Carrer Escar 6-8, (Edifici Consorci El Far), 08039 Barcelona

 

Estaran exempts de realitzar la prova de caràcter específic que s'estableix per a tenir accés al cicle inicial de grau mitjà en vela amb aparell fix i aparell lliure aquells esportistes que acreditin:

a) La condició d'esportista d'alt nivell en les condicions que estableix el Reial decret, 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportista d'alt nivell i alt rendiment en la modalitat o especialitat corresponent.

b) La qualificació d'esportista d'alt rendiment o equivalent en la modalitat de vela amb aparell fix o modalitat de vela amb aparell lliure, establerta per les comunitats autònomes d'acord amb la seva normativa.

c) Haver estat seleccionat per la Real Federació Espanyola de Vela per a representar a Espanya, dins dels dos últims anys, en almenys una competició oficial internacional de categoria absoluta, en la modalitat o especialitat corresponent.

d) Haver quedat classificat entre els 5 primers en algun dels campionats del Món, d'Europa o d'Espanya en la modalitat corresponent.

 

El tràmit per ser-ne exempt és:

1. Omplir aquesta sol·licitud d'exempció.

2. Disposar del certificat oficial de la RFEV, de la FCV amb les classificacions, o del butlletí oficial com a esportista d'Alt Nivell o Alt Rendiment.

3. Entregar-ho al Departament d'Educació.

3.1. Presencialment

3.2. Online

 

Si ja has cursat el bloc comú i el bloc específic del cicle que estàs realitzant, i només et falten les pràctiques, has de seguir els següents passos:

 1. Contacta amb l’Institut on has realitzat el cicle i diga’ls que vols iniciar el període de pràctiques.
 2. Escull el Club o l’ Escola de Vela on vols fer-les (contacta amb ells per saber si tenen disponibilitat).
 3. L’Institut establirà un conveni de col·laboració i podreu començar les pràctiques.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SER TÈCNIC DE VELA

El Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) és l'eina que garanteix l'acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades a la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport.

 

INSCRIU-TE AQUÍ!

 

 

El certificat de delictes de naturalesa sexual permet acreditar la manca de delictes d'aquest tipus. Des de l’any 2015 les persones que treballen en contacte habitual amb menors tenen l’obligació d’aportar el certificat negatiu conforme no n'han comès.

 

SOL·LICITA’L!

 

Un cop aprovat el Cicle inicial del Tècnic Esportiu en Vela, pots sol·licitar la titulació nàutica del PNB (Patró de Navegació Bàsica). 

Aquesta titulació et permetrà governar:

 • Embarcacions de motor de fins a 8 metres d'eslora
 • Embarcacions de vela de fins a 8 metres d'eslora
 • Motos nàutiques

Les embarcacions no es poden allunyar més de 5 milles d'un port, recer o platja accessible.

Per tal de sol·licitar la titulació del PNB, segueix aquests passos!

 

Un cop aprovat el Cicle Final del Tècnic Esportiu en Vela, pots sol·licitar la titulació nàutica del PER (Patró d'Embarcacions d'Esbarjo)). 

Aquesta titulació et permetrà governar:

 • Embarcacions de motor de fins a 15 metres d'eslora
 • Embarcacions de vela de fins a 15 metres d'eslora
 • Motos nàutiques

Les embarcacions no es poden allunyar més de 12 milles d'un port, recer o platja accessible.

També es permetrà la navegació entre illes dels arxipèlags Balear i Canari

Per tal de sol·licitar la titulació del PNB, segueix aquests passos!

La Federació Catalana de Vela ofereix el servei de Borsa per a tots aquells tècnics titulats en busca d'ofertes de feina.

Accedeixi a la borsa de tècnics de la federació:

 

 

Si tens una titulació cursada en període transitori o anterior al 1999, i no vols perdre-la, fes el tràmit d'homologació abans del 27 de desembre de 2021!!

 

D'acord amb la Resolució de 13 de desembre de 2011, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publiquen els criteris aprovats per la Comissió creada per ORDRE de 8 de novembre de 1999, per a les propostes d'homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors de vela la tramitació de l'expedient d'homologació de titulacions federatives obtingudes abans de juliol de 1999 i les del Període Transitori, és la següent: 

  1.Tenir al dia els documents:

-       Llicència federativa en vigor

-       Titulació de tècnic esportiu

-       Registre al ROPEC

2. Enviar el següent formulari juntament amb la documentació sol·licitada a la Secretària General del    Consell Superior d'Esports al carrer Martín Fierro 5, (28040, MADRID). També es pot presentar personalment, on es pot compulsar tota la documentació.

Formulari per sol·licitar l'Homologació, Convalidació i Equivalència Professional amb els Ensenyaments Esportius de Règim Especial:

FORMULARI
 

Marcar a la sol·licitud l'apartat corresponent a convalidar l’objecte de sol·licitud.

 

Per accedir als diferents cursos que ofereix la Federació per a la formació d'oficials i/o jutges autonòmics, accedeixi al següents enllaços: